Your Total
Tyre Supplier

Žiadosť o prihlásenie

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. je profesionálny medzinárodný distribútor pneumatík. Našim klientom ponúkame široký sortiment pneumatík pre osobné autá, dodávky, prívesy/karavany, vozidlá s pohonom 4×4/SUV a nákladné vozidlá.

Sídlime v meste Hellevoetsluis na ulici Ravenseweg 13M, a možno nás kontaktovať písomne na adrese Postbus 17, 3233 LM, Hellevoetsluis alebo telefonicky na čísle +31 181 331444.

Okrem týchto všeobecných zásad ochrany súkromia sa spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. riadi nasledujúcimi špecifickými zásadami ochrany súkromia:

 • Vyhlásenie o ochrane súkromia pre zamestnancov
 • Vyhlásenie o súboroch „cookie“

Účely, kvôli ktorým sa spracúvajú osobné údaje

Keďže pôsobíme na medzifiremnom trhu, spracovanie osobných údajov samo o sebe nie je zmyslom nášho podnikania.

Snažíme sa registrovať a spracúvať čo možno najmenší objem osobných údajov. Podľa nášho názoru je spracovanie množstva osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmlúv a/alebo je odôvodnené na základe povolenia poskytnutého dotknutými osobami na nasledujúce účely:

 • Priebežné informovanie klientov prostredníctvom informačných správ o produktoch, sortimente, aktuálnych cenách a propagačných akciách.
 • Registrácia nákupných a predajných objednávok vrátane údajov adresy.
 • Udržovanie kontaktu s dodávateľmi a klientmi kvôli dodaniu objednaného tovaru a služieb a finančnému spracovaniu objednávok.
 • Poskytovanie informácií perspektívnym klientom, ktorí preukázali záujem o produkty a služby, ktoré ponúkame.

Spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. nepoužíva spracované osobné údaje ako také na žiadny spôsob profilovania a takéto údaje sa v konečnom dôsledku nepoužívajú na žiadne automatizované rozhodovanie.

Výmena údajov

Na základe zákonných nariadení môže mať spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. povinnosť zdieľať osobné údaje s riadne oprávnenými stranami.

Príslušné osobné údaje sa okrem toho zdieľajú s dodávateľmi do takej miery, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie tovarov a služieb. Prostredníctvom písomných zmlúv zabezpečujeme, aby sa so zdieľanými osobnými údajmi zaobchádzalo s primeranou dôvernosťou a aby sa prijali primerané bezpečnostné opatrenia. Ak dodávateľ pôsobí ako sprostredkovateľ, spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. uzavrie s takýmto dodávateľom sprostredkovateľskú zmluvu. Sprostredkovateľská zmluva bude obsahovať podmienku, že sprostredkovateľ nesmie používať údaje na svoje vlastné účely a že musí vykonať primerané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracúvaných osobných údajov.

V zásade platí, že osobné údaje sa nebudú prenášať stranám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodným organizáciám.

Informácie o spracovaní údajov

V zásade platí, že spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. informuje dotknuté osoby, že sa začalo so spracovaním ich údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. zaistí, že osobné údaje, ktorými disponuje, sú primeraným spôsobom zabezpečené v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami a pokynmi. Účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení pravidelne testuje tretia strana.

Doba uchovania osobných údajov

Spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. neuchováva spracúvané osobné údaje na dlhšiu dobu, než je potrebná pre účely spracovania údajov alebo pre splnenie obdobia archivácie stanoveného zákonom.

Vaše práva na súkromie

Na základe platnej legislatívy týkajúcej sa ochrany súkromia máte nasledujúce práva:

 • Právo na prenosnosť údajov. Právo na prenos osobných údajov.
 • Právo na vymazanie. Právo na „zabudnutie“.
 • Právo na prístup. Ide o právo osoby na prístup k jej osobným údajom, ktoré spracúvate.
 • Právo na opravu a doplnenie. Právo na zmenu osobných údajov, ktoré spracúvate.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Právo na spracovanie menšieho množstva údajov.
 • Právo týkajúce sa automatizovaného rozhodovania a profilovania. Ide o právo: na ľudské zásahy do rozhodovania.
 • Právo namietať voči spracovaniu údajov.

Ak sa chcete dozvedieť, ktoré vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V., môžete písomným spôsobom požiadať o prístup. Spoločnosť Van den Ban Autobanden B.V. sa bude zaoberať vašou žiadosťou do 1 mesiaca.

Čo sa stane, ak sa v dôsledku vašej žiadosti o prístup zistí, že vaše údaje sú nesprávne, neplatné alebo nie sú relevantné? Potom môžete požiadať o zmenu, vymazanie alebo doplnenie vašich údajov.

V záujme vybavenia týchto žiadostí môžeme požiadať osobu, ktorá podáva túto žiadosť, o preukázanie identity.

Van den Ban Autobanden B.V.
Do pozornosti: Contactpersoon Privacyrechten
Postbus 17
3223 LM Hellevoetsluis
Alebo e-mailom na adresu: privacy@vandenban.nl

Sťažnosti

Sťažnosti týkajúce sa dodržiavania vašich práv na ochranu osobných údajov spoločnosťou Van den Ban Autobanden B.V. môžete podávať osobám, ktoré majú na starosti súlad s pravidlami ochrany osobných údajov, na adresu privacy@vandenban.nl. Môžete tiež osloviť príslušného regulátora: Holandský orgán na ochranu údajov v Haagu, Holandsko.