Your Total
Tyre Supplier

Login aanvragen

Privacybeleid

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke – privacy policy

Van den Ban Autobanden B.V. is een professionele, internationale bandendistributeur. We bieden onze klanten uit onze voorraad een zeer breed assortiment aan in banden voor personenwagens, bestelwagens, trailers/caravans, 4×4/SUV en truckbanden.

Wij zijn gevestigd aan de Ravenseweg 13M te Hellevoetsluis, schriftelijk bereikbaar via Postbus 17, 3223 LM, Hellevoetsluis en telefonisch bereikbaar op nummer +31 181 331444.

Van den Ban Autobanden B.V. heeft naast deze algemene privacy policy de volgende specifieke privacystatements:

 • privacystatement werknemers
 • cookiestatement

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Ons opereren in een business to business marktsituatie brengt met zich mee dat in onze bedrijfsvoering de verwerking van persoonsgegevens geen doel op zich is. Ons streven is om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te registreren en te verwerken.

Voor de volgende doeleinden is het verwerken van een aantal persoonsgegevens in onze ogen noodzakelijk om overeenkomsten te kunnen uitvoeren c.q. te rechtvaardigen op grond van een door betrokkenen verstrekte toestemming:

 • Het informeren van klanten met nieuws over producten, assortiment, actuele prijzen en acties.
 • Het registreren van in- en verkooporders, waaronder het registreren van gegevens van de afleveradressen.
 • Het onderhouden van contacten met leveranciers en klanten met betrekking tot de levering van bestelde goederen en diensten en de financiële afhandeling van de bestelling.
 • Het informeren van potentiële klanten die belangstelling hebben getoond in de door ons aangeboden producten en diensten.

Verwerkte persoonsgegevens als zodanig worden door Van den Ban Autobanden B.V. niet gebruikt voor enige vorm van profilering en leiden niet tot het nemen van automatische besluiten.

Uitwisseling van gegevens

Op grond van wettelijke bepalingen kan Van den Ban Autobanden B.V. ertoe gehouden zijn om persoonsgegevens te delen met daartoe bevoegde partijen. Daarnaast worden relevante persoonsgegevens gedeeld met leveranciers voor zover dat nodig is voor levering van goederen en of diensten. Door middel van schriftelijke afspraken wordt gewaarborgd dat de gedeelde persoonsgegevens met passende vertrouwelijkheid worden behandeld en passende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

Indien een leverancier optreedt als verwerker zal Van den Ban Autobanden B.V. een verwerkersovereenkomst met deze leverancier sluiten. De verwerkersovereenkomst regelt onder meer dat de gegevens door de verwerker niet voor eigen doeleinden gebruikt mogen worden en dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen treft ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zullen in beginsel niet worden doorgegeven aan partijen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd of aan internationale organisaties.

Informatie over gegevensverwerking – privacy policy

Van den Ban Autobanden B.V. informeert betrokkenen in beginsel als zij begint met het verwerken van gegevens van hen.

Beveiliging persoonsgegevens

Van den Ban Autobanden B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De werking van de genomen veiligheidsmaatregelen wordt periodiek getoetst door een externe partij.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van den Ban Autobanden B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wettelijke archiveringstermijnen is vereist.

Uw privacyrechten

Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Van den Ban Autobanden B.V. van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Van den Ban Autobanden B.V. behandelt uw verzoek binnen 1 maand. Blijkt dat naar aanleiding van het inzage verzoek uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen. Bij de behandeling van genoemde verzoeken kan de verzoeker gevraagd worden om zijn identiteit aan te tonen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken voor de uitoefening van uw privacyrechten sturen aan:

Van den Ban Autobanden B.V.
t.a.v. Contactpersoon Privacyrechten
Postbus 17
3223 LM Hellevoetsluis
Of per e-mail naar: privacy@vandenban.nl

Klachten

Klachten met betrekking tot het respecteren van uw privacyrechten door Van den Ban Autobanden B.V. kunt u kenbaar maken bij de perso(o)n(en) die betrokken zijn bij de naleving van de privacyvoorschriften via privacy@vandenban.nl. U kunt zich ook wenden tot de relevante toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag, Nederland.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.