Dôležité oznámenia týkajúce sa európskeho štítku pneumatík.

V tomto článku:

 1. Zmena (fyzického) štítku pneumatiky
 2. EPREL (Európska databáza výrobkov s energetickým označením)
 3. Zmeny informačnej povinnosti v komerčnej (obchodnej) komunikácii
 4. Najčastejšie otázky
 5. Technické dôsledky
  1. Čo sa zmení v prípade objednávok cez náš elektronický obchod?
  2. Čo sa zmení v prípade objednávok cez pripojenie Export súboru?

Európsky štítok pneumatík sa od 1. mája 2021 na základe nových a prísnejších európskych právnych predpisov [nariadenie (EÚ) 2020/740] radikálne zmení.

Chceli by sme vás prostredníctvom týchto informácií informovať o týchto nadchádzajúcich zmenách (v súčasnosti sú už zahrnuté v nových právnych predpisoch). Tieto rozsiahle zmeny budú mať zásadný vplyv na vašu informačnú povinnosť voči koncovému používateľovi.

1 ] Zmena (fyzického) štítku pneumatiky

Pneumatiky uvedené na trh od 1. mája 2021 (s výnimkou pneumatík vyrobených pred 1. májom 2021) musia byť označené novým štítkom pneumatík.

Ďalej v texte sa uvádzajú najdôležitejšie zmeny fyzického štítku.

 • Pridanie kódu QR s prepojením na EPREL (Európska databáza výrobkov s energetickým označením). Ide o novozriadenú európsku databázu, do ktorej sa musia v prípade každej jednej pneumatiky zaznamenať všetky rozsiahle údaje o výrobku. V tejto databáze si môže každý spotrebiteľ voľne vyhľadať a/alebo prezrieť potrebné informácie.
 • Nové zaradenie hodnôt na štítku do tried označených písmenami A až E (predtým A až G). Zavádza sa používanie triedy D (pred 1. májom sa táto trieda nepoužívala).
 • Pridanie piktogramu s obrázkovou informáciou o vlastnostiach v náročných podmienkach na snehu a ľade.
 • Pridanie políčok „s obchodným menom alebo obchodnou známkou dodávateľa“ a „identifikačným kódom typu pneumatiky“ (kód výrobku).
 • Pri zobrazovaní hladiny hluku (vonkajší hluk valenia) sa zvukové vlny nahradia triedami A, B a C.
 • Štítok pneumatík bude teraz povinný aj v prípade pneumatík triedy C3 určených pre ťažké nákladné vozidlá (doteraz to tak nebolo).

Naspäť na začiatok

2 ] EPREL (Európska databáza výrobkov s energetickým označením)

Od dodávateľov sa vyžaduje, aby v záujme poskytovania jasných, transparentných a regulačných informácií spotrebiteľom, ako aj poskytovania jednotných údajov zo strany výrobcov, zaregistrovali do databázy EPREL všetky pneumatiky vyrobené po 25. júni 2020.

Potrebné kódy QR, ktoré sa majú uviesť na štítky pneumatík, sa spoločne s informačným listom výrobku vytvoria v databáze EPREL.

V prípade našich vlastných a exkluzívnych značiek konáme ako dodávatelia (výrobca) a máme na starosti zaregistrovanie týchto značiek do databázy EPREL. O zaregistrovanie ostatných značiek sa starajú ich samotní výrobcovia.

Naspäť na začiatok

3 ] Zmeny informačnej povinnosti v komerčnej (obchodnej) komunikácii

Tieto zmeny zahŕňajú rozsiahle a povinné zmeny v komunikácii s koncovým používateľom. Uvedenie štítku pneumatiky nie je povinné iba v prípade, že sa značka pneumatiky oznamuje ako značka (označovanie). Vo vizuálnych reklamách týkajúcich sa radu pneumatík, a nielen ich konkrétneho typu, nie je nevyhnutné ukázať štítok pneumatiky. Vo všetkých ostatných prípadoch je zobrazenie štítku povinné.

Ak sa konkrétna pneumatika ponúka na predaj (značka, profil, rozmer pneumatiky a eventuálne uvedenie ceny), musí sa vždy zobraziť najnovší štítok pneumatiky. To platí pre všetky prostriedky komunikácie, online aj offline! Pri všetkých vašich predajných činnostiach, pri ktorých sa používa fyzický cenník, a/alebo uskutočňovaných cez vašu webovú lokalitu alebo internetový obchod, sa preto štítok pneumatiky musí zobraziť pri každej pneumatike podľa jej verzie (značka, typ, rozmer). Na požiadanie musí byť k dispozícii aj rozsiahly informačný list výrobku.

To platí aj pre všetky marketingové činnosti na úrovni výrobku. Ide napríklad o brožúry, letáky, reklamy, technické listy výrobkov atď. Jedinou výnimkou je opäť prípad, že sa značka pneumatiky oznamuje ako značka (označovanie). Príklad: Materiál v predajniach obsahujúci všeobecné informácie týkajúce sa pneumatík, ktorý je zameraný na značku pneumatík.

Dodávatelia a distribútori musia na svojich webových lokalitách zároveň uviesť, ak je to relevantné: vyhlásenie, v ktorom sa uvedie, že pneumatiky s priľnavosťou na ľade sú osobitne určené pre povrchy vozoviek pokryté ľadom a vrstvou utlačeného snehu a že by sa mali používať len vo veľmi drsných klimatických podmienkach (napr. nízke teploty) s tým, že používanie pneumatík s priľnavosťou na ľade v menej náročných klimatických podmienkach (napr. zrážky alebo vyššie teploty) môže viesť k menej priaznivým výsledkom, najmä pokiaľ ide o priľnavosť za mokra, jazdné vlastnosti a opotrebenie.

Dodávatelia na svojich webových lokalitách zároveň sprístupňujú:

 • prepojenie na príslušnú webovú stránku Komisie venovanú tomuto nariadeniu,
 • vysvetlenie piktogramov vytlačených na štítku pneumatiky,
 • vyhlásenie zdôrazňujúce, že skutočná úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky veľmi závisia od správania vodičov, a najmä konštatovanie, že:
  • ekologický spôsob jazdy môže výrazne znížiť spotrebu paliva,
  • tlak vzduchu by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa dosiahli optimálne hodnoty palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra,
  • odstup vozidiel zohľadňujúci brzdnú dráhu sa musí vždy dodržiavať.

Štítok pneumatiky (poskytovaný zo strany výrobcu) musí byť v predajni zobrazený na pneumatike na jasne viditeľnom mieste a musí byť plne čitateľný. Rovnako aj informačný list výrobku musí byť v prípade žiadosti o jeho poskytnutie ľahko dostupný (v digitálnej alebo tlačenej podobe).

Ak koncový používateľ nemôže v čase predaja vidieť pneumatiky ponúkané na predaj, pred predajom sa mu musí poskytnúť kópia štítku pneumatiky. Patria sem pneumatiky, ktoré sa majú objednať výslovne pre zákazníka. Povinnosť vždy uvádzať hodnoty na štítku na faktúre zanikne 1. mája 2021. Nové právne predpisy vám ukladajú povinnosť ukázať/odovzdať spotrebiteľovi pred konečným predajom hodnoty na štítku.

Naspäť na začiatok

4 ] Najčastejšie otázky

 • „Budete ako predajca dostávať od 1. mája 2021 iba pneumatiky s novými štítkami (fyzickými)?“
  „Nie. Nový štítok budú mať iba pneumatiky prvýkrát uvádzané na trh EÚ od 1. mája 2021. Pneumatiky, ktoré boli v obehu pred týmto dátumom, budú mať súčasný štítok.

  Je teda určite možné, že si zákazník kúpi pneumatiku so „starými hodnotami na štítku“ a po nahliadnutí do databázy EPREL sa mu zobrazia nové hodnoty. V dôsledku preradenia sa preto môže javiť, že zákazník dostal pneumatiku s horšími hodnotami na štítku, ako sú hodnoty na štítku uvedené na pneumatike pri jej predaji. Nie je to pravda. Zákazník dostal správnu pneumatiku. Pneumatika sa vyznačuje presne rovnakými vlastnosťami (D – C), má však starý štítok.“
 • „Bude súčasný fyzický štítok pneumatík od 1. mája 2021 vyhlásený za neplatný?“
   Nie. Pneumatiky uvedené na trh pred 1. májom 2021 budú mať súčasný štítok pneumatík, ktorý bude vďaka dátumu ich dostupnosti pre trh stále platný.

 • „Budú sa súčasné fyzické štítky pneumatík od 1. mája 2021 naďalej zobrazovať (online) pri pneumatikách vyrobených pred týmto dátumom?“
  „Nie. Ak sa pneumatiky uvedú na trh pred 1. májom 2021, budú v skutočnosti fyzicky opatrené súčasným štítkom, avšak v prípade (online) korešpondencie sa bude poskytovať nový štítok.“

 • „Sú pneumatiky bez fyzického štítka vhodné na predaj po 1. máji 2021?“
  „Áno, pokiaľ je štítok pneumatiky ľahko vyhľadateľný/dostupný, pneumatiky bez fyzického štítku (napr. v dôsledku jeho straty pri preprave/uskladnení) budú stále vhodné na predaj.“

Uvedomujeme si, že uvedený text obsahuje veľa informácií a že v blízkej budúcnosti možno budete mať otázky. Budeme pozorne sledovať aktuálny vývoj a z neho vyplývajúce povinnosti a v prípade potreby vás budeme priebežne informovať. Ak máte v reakcii na tento informačný bulletin otázky, obráťte sa telefonicky na kontaktnú osobu. Počas tejto povinnej zmeny štítkov vám čo najlepšie pomôže a poradí.

Naspäť na začiatok

5 ] Technical consequences

MOŽNOSŤ Č. 1: „Čo sa zmení v prípade objednávok cez náš elektronický obchod?“

ZMENA V UVÁDZANÍ HODNÔT NA ŠTÍTKU

Od 1. mája 2021 sa budú na základe nových a prísnejších európskych právnych predpisov všetky výrobky uvádzať online s novými hodnotami na štítku.

Nové hodnoty na štítku sa budú v našom systéme elektronického obchodu naďalej uvádzať na súčasnom mieste, a to v blízkosti uvedenia ceny výrobku.
Vedľa hodnôt na štítku „Palivová úspornosť“, „Priľnavosť za mokra“, „Hluk valenia“ a „Hladina hluku“ pridáme hodnoty „Priľnavosť na snehu“ a „Priľnavosť na ľade“, ako aj prepojenie na obrázok štítku a na stránku EÚ napríklad s informačným listom výrobku.

Odporúčame, aby ste navštívili našu osobitne vytvorenú webovú stránku „Nový európsky štítok pneumatík“, kde nájdete vysvetlenie obsahu týkajúceho sa nového štítku pneumatík a dôsledky, pokiaľ ide o súčasný štítok pneumatík.

Naspäť na začiatok

MOŽNOSŤ Č. 2: „Čo sa zmení v prípade objednávok cez pripojenie Export súboru?“

ZMENA V ROZLOŽENÍ SÚBOROV NA EXPORT A ZÁZNAM DO DATABÁZY EPREL

Vzhľadom na to, že podľa prísnejších právnych predpisov sa od 1. mája 2021 budú oznamovať iba nové hodnoty na štítku, rozloženie súborov EDI si bude vyžadovať zmenu.

Do súčasných stĺpcov pod hlavičkami „Palivová úspornosť“, „Priľnavosť za mokra“, „Hluk valenia“ a „Hladina hluku“ sa od 1. mája 2021 budú dopĺňať nové hodnoty na štítku.

Súbory Export budú okrem toho obsahovať nové dodatočné (!) stĺpce. Tieto nové stĺpce sa pridajú na pravú stranu súboru pod hlavičkami: „Priľnavosť na snehu“, „Priľnavosť na ľade“, „ID EPREL“ a „Prepojenie na EPREL“.

Posledné dva stĺpce sú nevyhnutné, pretože ako predajcovia ste povinní uviesť prepojenie na databázu EPREL. Jedinečné ID EPREL vám umožní vyhľadať v tejto európskej databáze hodnoty na štítku a ďalšie informácie o výrobkoch.

Naspäť na začiatok