Důležité oznámení týkající se evropského označování pneumatik.

V tomto článku se dozvíte:

 1. Změny označení pneumatik (fyzické)
 2. EPREL (Evropská databáze výrobků pro označování energetickými štítky)
 3. Změny týkající se informační povinnosti v obchodní (prodejní) komunikaci
 4. Nejčastější dotazy
 5. Technické důsledky
  1. Co se změní v případě objednávek přijatých přes e-shop?
  2. Co se změní v případě objednávek přijatých přes Exportní soubor?

Dne 1. května 2021 vstupuje v platnost aktualizované a přísnější nařízení EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740), které vyžaduje zásadní změny označení pneumatik.

Rádi bychom vás proto informovali o tom, co se změní (co je obsahem aktualizovaného nařízení). Tyto rozsáhlé změny budou mít zásadní dopad na vaši informační povinnost vůči koncovému uživateli.

1 ] Změny označení pneumatik (fyzické)

Pneumatiky uvedené na trh po 1. květnu 2021 (pokud nebyly vyrobeny před 1. květnem 2021) musejí být opatřeny novým označením.

Nejdůležitější změny samotného označení jsou uvedeny níže.

 • Přidání QR kódu s odkazem na EPREL (Evropská databáze výrobků pro označování energetickými štítky). Jedná se o nově vytvořenou evropskou databázi obsahující podrobné produktové údaje o každé pneumatice. Tato databáze je volně přístupná a zákazníci ji mohou využít pro účely kontroly a/nebo konzultace.
 • Nová klasifikace hodnot A až E uvedených na označení (dříve A až G). Nově se využívá i třída D (před 1. květnem se nepoužívala).
 • Přidání piktogramů pro výkon za náročných sněhových podmínek a na ledu.
 • Přidání polí pro „dodavatele“ a „identifikátor modelu pneumatiky“ (kód výrobku).
 • Zvukové vlny znázorňující úroveň hluku budou nahrazeny hodnocením „ABC“ (vnější hluk odvalování).
 • Označení pneumatik nyní bude povinné také pro pneumatiky pro těžká vozidla, třídy C3 (pro které dosud tato povinnost neplatila).

Zpět nahoru

2 ] EPREL (Evropská databáze výrobků pro označování energetickými štítky)

Tato databáze poskytne uživatelům jasné, transparentní a regulované informace o výrobku a zajistí rámec pro jednotné poskytování údajů ze strany výrobců. Dodavatelé mají povinnost zaregistrovat do databáze EPREL všechny pneumatiky vyrobené po 25. červnu 2020.

QR kódy, které musejí být umístěny na označení, budou generovány z databáze EPREL, společně s povinným Informačním listem výrobku.

Pro naše vlastní a exkluzivní značky figurujeme jako dodavatelé (výrobce) a odpovídáme za registraci těchto značek v databázi EPREL. V případě ostatních značek se o registraci postarají samotní výrobci.

Zpět nahoru

3 ] Změny týkající se informační povinnosti v obchodní (prodejní) komunikaci

Mezi tyto změny patří rozsáhlé a povinné změny v komunikaci s koncovým uživatelem. Pouze v případe, že je předmětem komunikace značka pneumatik (branding), není nutné uvádět informace o označení pneumatik. Ve vizuálních reklamách týkajících se kategorie pneumatik a nikoli pouze konkrétního typu pneumatik není nutné označení pneumatiky ukazovat. Ve všech ostatních případech to nutné je.

V případě nabídky konkrétní pneumatiky k prodeji (značka, profilové číslo, rozměr pneumatiky a případě cena) vždy musí být zobrazeno nejnovější označení pneumatiky. Tato povinnost se týká všech komunikačních prostředků, online i offline! Při jakékoli prodejní aktivitě s fyzickými ceníky a/nebo prostřednictvím webu nebo e-shopu proto musí být zobrazeno označení pneumatiky pro každou pneumatiku, pro všechny verze (značka, typ, rozměr). Rovněž musí být na vyžádání k dispozici podrobný informační list výrobku.

Totéž platí také pro všechny marketingové aktivity na úrovni výrobku. Například pro brožury, letáky, reklamy, technickou dokumentaci výrobků atd. Jedinou výjimkou je opět situace, kdy je předmětem komunikace obecně značka pneumatik (branding). Například: Materiály v místě prodeje s obecnými informacemi o značce pneumatik.

Dodavatelé a distributoři musejí na svých webových stránkách rovněž uvádět tyto informace, je-li to relevantní: prohlášení o tom, že pneumatiky pro jízdu na ledu jsou určeny výhradně pro jízdu na vozovkách pokrytých ledem a uježděným sněhem, že by měly být používány pouze za nepříznivých sněhových podmínek (např. za nízkých teplot) a že použití pneumatik pro jízdu na ledu za méně nepříznivých sněhových podmínek (např. mokro nebo vyšší teploty) může vést ke snížení výkonu, zejména v oblasti přilnavosti za mokra, ovladatelnosti a opotřebení.

Dodavatelé by měli na svých webových stránkách uvádět rovněž následující:

 • odkaz na příslušnou webovou stránku Komise věnované tomuto Nařízení;
 • vysvětlení piktogramů vytištěných na označení;
 • prohlášení upozorňující na skutečnost, že skutečné úspory paliva a bezpečnost na silnicích výrazně závisí na chování řidičů, zvláště pak na následujících faktorech:
  • ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva,
  • tlak v pneumatikách je nutné pravidelně kontrolovat, aby bylo možné zajistit optimální palivovou účinnost a přilnavost za mokra,
  • vždy je třeba respektovat vzdálenost mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.

Označení pneumatiky (jak je poskytnuto výrobcem) musí být v místě prodeje zobrazeno na jasně viditelném a přehledném místě na pneumatice a na vyžádání musí být k dispozici rovněž informační list výrobku (v digitální nebo tištěné podobě).

Jestliže koncový uživatel pneumatiky nabízené k prodeji v okamžiku prodeje nevidí nebo nejsou fyzicky přítomné, musí mu být před prodejem poskytnuta kopie označení pneumatiky. To se týká rovněž pneumatik objednaných speciálně pro zákazníka.

Povinnost vždy uvádět hodnoty na označení pneumatik v prodejní faktuře přestane platit dne 1. května 2021. Nová legislativa vyžaduje, abyste zákazníkovi před prodejem hodnoty na označení pneumatik ukázali/předali.

Zpět nahoru

4 ] Nejčastější dotazy

 • „Obdržíte po 1. květnu 2021 jako prodejce pouze pneumatiky s novým (fyzickým) označením?“
  „Ne. Novým označením budou opatřeny pouze pneumatiky, který byly uvedené na trh EU po 1. květnu 2021. Pneumatiky, které byly v oběhu před tímto datem, budou mít současné označení.

  Je tedy velmi pravděpodobné, že si zákazník zakoupí pneumatiky se „starým označením“, ale v databázi EPREL uvidí nové hodnoty. Vzhledem ke změně klasifikace se proto může zdát, že zákazník obdržel pneumatiky s horšími parametry, než jaké byly v označení uvedeny v okamžiku prodeje. Toto je však omyl. Zákazník obdržel správné pneumatiky. Pneumatiky mají naprosto stejné výkonové parametry, (D–C), mají pouze staré označení.“
 • „Bude současné fyzické označení pneumatik od 1. května 2021 prohlášeno za neplatné?“
  Ne. Pneumatiky uvedené na trh před 1. květnem 2021 budou opatřeny současným označením, které bude i nadále platit vzhledem k datu jejich dostupnosti na trhu.“
 • „Budou současná označení pneumatik od 1. května 2021 stále zobrazena (online) u pneumatik vyrobených před 1. květnem 2021?“
  „Ne. Jestliže byla pneumatika uvedena na trh před 1. květnem 2021, pneumatika bude fyzicky opatřena současným označením, ale v komunikaci (online) bude nutné používat nové označení.“
 • „Je možné po 1. květnu 2021 prodávat pneumatiky bez fyzického označení?“
  „Ano, v případě, že je možné označení snadno zjistit / zpřístupnit, bude možné i nadále prodávat pneumatiky bez fyzického označení (např. pokud se ztratilo během přepravy nebo skladování).“

Uvědomujeme si, že výše uvedené změny obsahují spoustu informací a že budete mít v blízké budoucnosti dotazy. Budeme bedlivě sledovat aktuální vývoj a vyplývající závazky a v případě potřeby vás budeme průběžně informovat. Budete-li mít jakékoli dotazy k tomuto newsletteru, obraťte se prosím na svou kontaktní osobu. Poskytne vám nezbytnou pomoc a podporu v souvislosti s přechodem na toto povinné označování.

Zpět nahoru

5 ] Technické důsledky

VARIANTA 1: „Co se změní v případě objednávek přijatých přes e-shop?“

ZMĚNA TÝKAJÍCÍ SE UVÁDĚNÍ HODNOT OZNAČENÍ

Od 1. května 2021 budou všechny položky uváděné online doplněny o hodnoty aktualizovaného označení založené na aktualizované a přísnější evropské legislativě.

Hodnoty aktualizovaného označení budou i nadále uvedeny v našem e-shopu na současném místě, vedle ceny jednotlivých položek.
K hodnotám „Palivová účinnost“, „Přilnavost za mokra“, „Hluk odvalování“ a „Úroveň hlučnosti“ přidáme hodnoty „Přilnavost na sněhu“ a „Přilnavost na ledu“, včetně odkazu na obrázek označení a odkazu na stránku EU s informačním listem výrobku.

Vysvětlení jednotlivých hodnot na novém označení a důsledků v souvislosti se současným označením najdete na speciálně vytvořené webové stránce „Nové evropské označení pneumatik“.

Zpět nahoru

VARIANTA 2: „Co se změní v případě objednávek přijatých přes Exportní soubor?“

ZMĚNY V ROZVRŽENÍ VAŠICH EXPORTNÍCH SOUBORŮ A ZÁZNAMŮ V DATABÁZI EPREL

Vzhledem k přísnější legislativě, která vstoupí v platnost 1. května 2021, bude možné v komunikaci uvádět pouze nové označení, a proto se změní rozvržení vašich souborů EDI.

Současné sloupce pod záhlavími „Palivová účinnost“, „Přilnavost za mokra“, „Hluk odvalování“ a „Úroveň hlučnosti“ budou od 1. května 2021 vyplněny hodnotami z nového označení.

Exportní soubor navíc bude obsahovat nové, dodatečné (!) sloupce. Tyto nové sloupce budou přidány na pravou stranu souboru pod záhlavími: „Přilnavost na sněhu“, „Přilnavost na ledu“, „ID EPREL“ a „odkaz EPREL“.

Poslední dva sloupce jsou pro vás důležité vzhledem k tomu, že jako prodejce máte povinnost provést záznam do databáze EPREL. Jedinečné ID EPREL vám umožní načíst hodnoty označení a další informace o výrobku z evropské databáze.

Zpět nahoru